Terugbetaling na een online aankoop: uw rechten als consument!Post.nl, DPD, DHL en tal van kleinere koeriers... ze zijn dezer dagen niet uit het straatbeeld weg te denken. De corona crisis heeft consumenten nog meer online doen bestellen. Het zijn drukke tijden voor de pakjesdiensten.

Hoe zit het nu concreet met het annuleren van een online aankoop? Moet u instemmen met een tegoedbon, wat als u met ecocheques heeft betaald. 

1. Online verkoop: een verkoop op afstand?

2. Bijzondere bescherming van de consument: het herroepingsrecht

Het Wetboek Economisch Recht voorziet (enkel) voor de consument in een bijzondere regeling / bescherming bij een verkoop op afstand (art. VI.45 e.v. WER). 

a) Herroeping binnen de 14 kalenderdagenDeze bijzondere bescherming omvat, onder meer, het recht van de consument om de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen (art. VI.67 WER §1). De consument moet de onderneming binnen deze termijn op de hoogte brengen van zijn wens de overeenkomst te herroepen.

b) Het aanvangspunt van de herroepingstermijn

Het aanvangspunt van de herroepingstermijn is afhankelijk van het soort overeenkomst. We beperken ons hier tot de online verkoop van goederen. De herroepingstermijn begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument, of de door de consument aangewezen derde, fysiek bezit neemt van het goed. Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op verschillende goederen, of op goederen die zijn samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen (wel deel van dezelfde bestelling), begint de termijn te lopen vanaf ontvangst van, ofwel het laatste goed, ofwel de laatste zending, ofwel het laatste onderdeel.

c) Praktische uitoefening van het herroepingsrecht

De consument moet de onderneming, voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, op de hoogte brengen van zijn wens de overeenkomst te herroepen. In principe volstaat een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt. De consument beschikt verder over een model herroepingsformulier, dat kan aangevuld en ondertekend dient te worden (art. VI.69, §1 WER). Tenslotte kan het ook dat de onderneming, op haar website, zelf een herroepingsformulier of verklaring voorziet (art. VI.69, §3 WER). De onderneming dient de consument dan meteen een ontvangstbevestiging mee te delen. De bewijslast van herroeping ligt bij de consument. Het is aldus aangeraden de herroeping schriftelijk of traceerbaar over te maken, bijvoorbeeld, per e-mail of via de post. (art. VI.69, §4 WER).

3. Gevolgen van het oefenen van het herroepingsrechtHet einde van de overeenkomst betekent (1) een teruggave van de goederen (art. VI.71, §1 WER), door de consument, en (2) een terugbetaling van de verkoopprijs (art. VI.70 WER) door de onderneming. Met betrekking tot deze laatste knelt vaak het spreekwoordelijke schoentje. 

a) Terugbetaling van de verkooppprijs door middel van hetzelfde betaalmiddel

Dient een consument, die bijvoorbeeld betaalde met ecocheques dan te aanvaarden dat hij een tegoedbon krijgt? Vaak ligt de reden van de herroeping nu net in de beslissing van de consument om niet langer met de bewuste onderneming in zee te gaan. De consument verplichten om een tegoedbon te aanvaarden zou hieraan afbreuk doen… Het antwoord is nee.

b) Uitzondering: uitdrukkelijke instemming met een ander betaalmiddel

Het artikel VI.70, § 1, 2de lid WER stelt dat de consument ‘uitdrukkelijk’ moet instemmen met het feit dat hij terugbetaald zal worden met een andere betaalmiddel dan hetgene hij zelf gebruikt voor de betaling. Wat indien de onderneming, in haar algemene voorwaarden, de instemming met een ander betaalmiddel voorschrijft, en de consument met deze algemene voorwaarden akkoord gaat alvorens hij zijn aankoop kan afronden? ‘Uitdrukkelijk’ veronderstelt dat dit niet zomaar mag worden opgenomen in de algemene voorwaarden. Als een onderneming in de algemene voorwaarden zou opnemen dat de terugbetaling gebeurt door middel van een tegoedbon, gaat dit in feite om een ‘automatische’ instemming. Dergelijke werkwijze is strijdig met de wet en doet afbreuk aan het principiĆ«le recht van de consument om terugbetaling te krijgen in geval het herroepingsrecht wordt uitgeoefend.

c) Bijzonder geval: betaling met ecocheques

Wanneer de onderneming niet erkend is als uitgever van ecocheques, is de consument – die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en die betaalde met ecocheques – gerechtigd tot een terugbetaling in contanten, en kan de consument niet verplicht worden in te stemmen met een tegoedbon. Wenst u een online aankoop te annuleren, en wordt u als consument verplicht in te stemmen de teruggave van uw aankoopbedrag te aanvaarden d.m.v. een tegoedbon, spreek de verkoper hier dan op aan.

Dergelijke contractuele geschillen kunnen verzekerd worden via een rechtsbijstandsverzekering. 

Wil u graag meer info? Neem CONTACT met ons op, wij leggen u uit welk type verzekering u dient af te sluiten!

Team Baeten

bron : blog.das.be

Laatste Updates

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker