VAPZWie zijn de betrokken partijen? 

Deze verzekering richt zich tot een zelfstandige zonder en met vennootschap: 

 • in hoofdberoep; 
 • in bijberoep (niet-starter) en die sociale bijdragen moet betalen die minstens gelijk zijn aan die van een zelfstandige in hoofdberoep;
 • meewerkende echtgenoot met een volledig sociaal en fiscaal statuut (‘maxistatuut’);
 • zelfstandige helper in hoofd- en bijberoep die sociale bijdragen moet betalen die minstens gelijk zijn aan die van een zelfstandige in hoofdberoep.

Welke prestaties zijn voorzien? 

Hoofdwaarborgen 

Waarborg bij leven 

Het contract waarborgt de betaling van de totale spaarreserve aan de verzekerde. Deze reserve omvat de som van de premie(s), exclusief taks en instapkosten, en de gekapitaliseerde gewaarborgde interest. Dit bedrag kan verhoogd worden met winstdeling. Het totale gespaarde bedrag – ook reserve genoemd – wordt uitgekeerd aan de verzekerde als deze op de einddatum van het contract in leven is. 

Waarborg bij overlijden 

De reserve, opgebouwd op het moment van overlijden (inclusief winstdeling), wordt uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum.

Aanvullende waarborgen

 • overlijdensdekking
 • onverlijden bij ongeval
 • gewaarborgd inkomen
 • premievrijstelling

Is de financiering van vastgoed via dit product mogelijk? 

Deze overeenkomst kan in aanmerking komen voor de financiering van vastgoed. Er zijn 2 mogelijkheden: 

 • voorschot op de opgebouwde reserve met jaarlijkse betaling van interesten; 
 • inpandgeving van het opgebouwde kapitaal in geval van overlijden en/of leven.

Welke zijn de modaliteiten voor de bijdragebetaling? 

 • maximum 8,17% van het referentie-inkomen (= geïndexeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden, plafond 2020: 3.291,30 euro); 
 • minimum: 100 euro per jaar; 
 • jaarlijkse, semestriële, trimestriële of maandelijkse betaling.

Wanneer gebeurt de uitbetaling? 

 • Verplichte uitbetaling bij pensionering of overlijden.
 • Betaling op einddatum mogelijk vanaf het moment dat de aangeslotene de wettelijke pensioenleeftijd bereikt of vanaf het moment dat hij aan de voorwaarden voldoet om zijn vervroegd pensioen op te nemen. In beide gevallen zijn er geen kosten.
 • Mogelijkheid voor uitbetaling vóór de einddatum als de aangeslotene de wettelijke pensioenleeftijd bereikt heeft of vanaf het moment dat hij aan de voorwaarden voldoet om zijn vervroegd pensioen op te nemen. Hier zijn uitstapkosten aan verbonden.

Welke fiscaliteit is van toepassing? 

Fiscaliteit van de premies: 

 • bijdragen zijn aftrekbaar van de belastbare inkomsten tegen de marginale aanslagvoet als beroepskosten, net zoals de sociale bijdragen. 
 • Geen taks op de bijdragen leven/overlijden. 

Belastingen op de uitkeringen op einddatum: 

 • afhouding RIZIV: 3,55%; 
 • solidariteitsbijdrage: 0-2%; 
 • belasting tegen fictieve rente berekend op het pensioenkapitaal exclusief winstdeling (1). 

(1) Of op 80% van het pensioenkapitaal exclusief winstdeling bij een uitkering vanaf de wettelijke pensioenleeftijd of vanaf de leeftijd waarop voldaan is aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan EN als de aangeslotene professioneel actief is gebleven tot die leeftijd. 

Belastingen op de uitkeringen in geval van overlijden vóór einddatum: 

 • afhouding RIZIV: 3,55%, enkel in het geval dat de overlevende echtgeno(o)t(e) de begunstigde is;
 • solidariteitsbijdrage: 0-2%, enkel in het geval dat de overlevende echtgeno(o)t(e) de begunstigde is; 
 • belasting tegen fictieve rente berekend op het overlijdenskapitaal exclusief winstdeling (2), ten laste van de begunstigde(n).

(2) Of op 80% van het overlijdenskapitaal exclusief winstdeling in geval van overlijden vóór de einddatum bij een uitkering vanaf de wettelijke pensioenleeftijd of vanaf de leeftijd waarop voldaan is aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan EN als de aangeslotene professioneel actief is gebleven tot die leeftijd. Bij de uitbetaling van het overlijdenskapitaal zijn successierechten van toepassing.

Laatste Updates

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker